Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 7 (Có đáp án)

Câu 11: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Hình lăng trụ có các mặt bên là hình bình hành.           B. Hình lăng trụ có tất cả các cạnh bằng nhau.

C. Hình lăng trụ có các mặt bên là hình vuông.     D. Hình lăng trụ có tất cả các cạnh song song với nhau.

Câu 15: Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt. Có bao nhiêu véc tơ khác véc tơ không mà điểm

đầu và điểm cuối thuộc 10 điểm trên ?

A. 45.                                 B. 90.                                 C. 20.                                 D. 100.

docx 5 trang Yến Phương 16/02/2023 1460
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 7 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_11_de_7_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 7 (Có đáp án)

  1. ĐỀ 7 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN 11 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm). HS chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng sau. Câu 1: Tìm m để phương trình 5cos x msin x m 1 có nghiệm. A. m 12 . B. m 24 . C. m 24 . D. m 13 . 1 sin 2x cos2x Câu 2: Số nghiệm của phương trình 2 sin xsin 2x trên đoạn  ;3  là 1 cot2 x A. 3. B. 11. C. 5. D. 6. Câu 3: Trong một chiếc hộp đựng 4 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất để chọn được 2 bi khác màu. 5 13 35 1 A. . B. . C. . D. . 18 18 36 36 Câu 4: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y 7 2cos(x ) lần lượt là: 4 A. 2 và 7 . B. 5 và 9 . C. 2 và 2 . D. 4 và 7 . Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M 4;2 . Ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vectơ v 1;2 là A. 5;0 . B. 5;0 . C. 3; 4 . D. 3;4 . Câu 6: Cho hình tứ diện ABCD. Tổng số đỉnh và số cạnh của hình tứ diện bằng A. 4. B. 6. C. 10. D. 8. Câu 7: Xác định x để ba số 2x + 1; x; 2x - 1 thứ tự lập thành cấp số nhân ? 1 1 1 A. x . B. x . C. x 3 . D. x . 3 5 3 Câu 8: Cho cấp số cộng có u4 12,u14 18 . Khi đó số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng là A. u1 20,d 3. B. u1 22,d 3. C. u1 21,d 3. D. u1 21,d 3. Câu 9: Trong các dãy số sau đây dãy số nào là cấp số cộng ? n n 1 n A. un 3 . B. un 3 . C. 3 1 . D. un 3n 1. Câu 10: Hệ số của x7 trong khai triển (x+2)10 là: 3 7 3 7 3 7 3 A. C10 2 . B. C10 . C. C10 2 . D. C10 2 . Câu 11: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? A. Hình lăng trụ có các mặt bên là hình bình hành. B. Hình lăng trụ có tất cả các cạnh bằng nhau.
  2. C. Hình lăng trụ có các mặt bên là hình vuông. D. Hình lăng trụ có tất cả các cạnh song song với nhau. Câu 12: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân ? 1 1 1 1 A. u 1. B. u n . C. u . D. u n2 . n 3n n 3 n 3n 2 n 3 Câu 13: Mệnh đề nào dưới đây sai ? n! n! A. Ak (1 k n). B. Ck (0 k n). n (n k)! n k!(n k)! k k C. Cn k!An (0 k n). D. Pn = n! (n 1). Câu 14: Nghiệm của phương trình 1 7 13 x 408 là : A. 67. B. 73. C. 55. D. 61. Câu 15: Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt. Có bao nhiêu véc tơ khác véc tơ không mà điểm đầu và điểm cuối thuộc 10 điểm trên ? A. 45. B. 90. C. 20. D. 100. Câu 16: Cho dãy số (un) với un = 1 - 7n. Chọn khẳng định sai A. Dãy số (un) là dãy số giảm. B. Dãy số (un) là cấp số nhân. C. Dãy số (un) là cấp số cộng. D. u7 = - 48. x Câu 17: Tìm x biết A10 720 A. x = 5. B. x = 4. C. x = 3. D. x = 2. 1 1 Câu 18: Cho cấp số cộng có u ,d . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau 1 4 4 đây? 5 4 4 5 A. S . B. S . C. S . D. S . 5 4 5 5 5 5 5 4 Câu 19: Trong các phép sau, phép nào không là phép dời hình? A. Phép quay quanh một điểm. B. Phép tịnh tiến theo một véc tơ. C. Phép vị tự tỉ số k = 2. D. Phép đối xứng trục và phép đối xứng tâm. Câu 20: Chọn đáp án đúng trong các câu sau: u v k u v k2 A. cosu cosv k Z . B. cosu cosv k Z . u v k u v k2 u v k2 u v k C. cosu cosv k Z . D. cosu cosv k Z . u v k2 u v k Câu 21: Tập nghiệm của phương trình sinx 1 0 là:    A. S k ,k ¢  . B. k2 ,k ¢ . C. k ,k ¢  . D. 2  2  2   k2 ,k ¢  . 2  Câu 22: Cho hai đường thẳng d1 và d2. Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận d1 và d2 chéo nhau:
  3. A. d1 và d2 không có điểm chung. B. d1 và d2 là hai cạnh của tứ diện. C. d1 và d2 nằm trên hai mặt phẳng phân biệt. D. d1 và d2 không cùng nằm trên một mặt phẳng bất kì. 3 Câu 23: Tìm n biết Cn 10 . A. n = 7. B. n = 5. C. n = 4. D. n = 6. 2 2 Câu 24: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x 1 y 2 4 . Ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 là 2 2 2 2 A. x 2 y 4 16 . B. x 2 y 4 16 . 2 2 2 2 C. x 4 y 2 16 . D. x 4 y 2 4 . Câu 25: Gieo một con súc sắc 2 lần. Số phần tử của không gian mẫu là? A. 36. B. 6. C. 18. D. 12. Câu 26: Cho cấp số nhân có u1 3;q 2 . Số - 384 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số nhân? A. số hạng thứ 6. B. số hạng thứ 5. C. số hạng thứ 7. D. số hạng thứ 8. Câu 27: Phương trình lượng giác: 2cos x 2 0 có nghiệm là: 5 3 x k2 x k2 x k2 x k2 4 4 4 4 A. . B. . C. . D. . 5 3 3 x k2 x k2 x k2 x k2 4 4 4 4 Câu 28: Có hai chiếc hộp, hộp thứ nhất chứa 5 bi xanh, 4 bi vàng; hộp thứ hai chứa 2 bi xanh, 1 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 viên bi. Xác suất để lấy được 2 bi xanh là: 13 8 10 17 A. . B. . C. . D. . 21 21 27 27 Câu 29: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn? A. y sin x . B. y cosx . C. y tan x . D. y cot x . Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A. OM//SC. B. MN//(SBC). C. ON và CB cắt nhau. D. (OMN)//(SBC) . Câu 31. Hàm số y có tập xác định là sin x A. B.R \ { k2 ,k Z} C. R \{ k ,k Z }D. R \{ k2 ,k Z} 4 2 2 R \{k ,k Z} Câu 32. Hàm số y 11 cos x có tập xác định là 4
  4. A. B.R \C.{ D. k2 ,k Z} R \{ k ,k Z} R \{ k2 ,k Z} 4 2 4 [ ; ) 4 Câu 33. Hàm số y 8 2cos x có giá trị lớn nhất là A. 10 B. 6 C. 8 D. 10 Câu 34. Hàm số y 7 3sin2 x có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất lần lượt là A. 4 và 10 B. 4 và 7 C. 7 và 10 D. 0 và 8 Câu 35. Số hạng chứa x18 trong khai triển (3x2 4)12 có hệ số là A. 277136640 B. 27 C. 277136640 x18 D. 19683 Câu 36. Ảnh của điểm A(-7;13) qua phép tịnh tiến theo vectơ v là điểm B(2;-3), vậy vectơ tịnh tiến là A. v (9; 16) B. v (9;16) C. v ( 9;16) D. v ( 9; 16) Câu 37. Ảnh của đường thẳng (d) : 3x y 4 0 qua phép tịnh tiến theo vectơ v (8; 3) là đường thẳng. A. 3x y 27 0 B. 3x y 31 0 C. 3x y 31 0 D. 3x y 27 0 Câu 38. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm I, gọi M, N, P ,Q thứ tự là trung điểm SA, SD, SC, BC. Mệnh đề nào sai ? A. (SAQ)  (SBC) SQ B. (MNP)  (SCD) NP C. (MNQ)  (SBC) CD D. (SAD)  (SBC) d qua S và d // AD Câu 39. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm I, gọi M, N, P ,Q thứ tự là trung điểm SA, SD, SC, BC. Mệnh đề nào đúng ? A. (QMN)  (SAD) MN B. (MNP)  (SCD) MP C. (MNQ)  (ABCD) QD D. (MDQ)  (SAB) MB Câu 40. Ảnh của đường tròn (C) : (x 2)2 (y 16)2 6 qua phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số - 4 là đường tròn (C’) có phương trình A. (x 8)2 (y 64)2 96 B. (x 8)2 (y 64)2 96 C. x2 (y 6)2 36 D. x2 (y 4)2 36 II. PHẦN TỰ LUẬN (2,0 điểm). Câu 41: Giải phương trình : cos2 x sinx 1 0 . Câu 42: Tìm tổng tất cả các nghiệm x [1;100] của phương trình: 3 3 sin4 x sin4 (x ) sin4 (x ) sin4 (x ) sin4 4x 4 2 4 2
  5. Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Gọi Q là điểm nằm trên cạnh SA ( Q không trùng S và A). a) Chứng minh rằng: MN //(SBD) b) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mặt phẳng ( ) qua Q, ( ) song song với SB và BC. HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: Toán 11 (Phần Trắc nghiệm) 1 A 6 C 11 A 16 B 21 D 26 D 31 D 36 A 2 D 7 A 12 C 17 C 22 D 27 C 32 D 37 B 3 B 8 C 13 C 18 D 23 B 28 C 33 A 38 C 4 B 9 D 14 A 19 C 24 A 29 B 34 B 39 A 5 D 10 C 15 B 20 B 25 A 30 C 35 A 40 A