Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 29 - Năm học 2021-2022 (Có lời giải)

Câu 5. Với năm chữ số 1, 2 , 3 , 4 , 7 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau và 
chia hết cho 2 ?
A. 48 . B. 24 . C. 1250 . D. 120 .

Câu 16. Hùng đang tiết kiệm để mua một cây đàn piano có giá 142 triệu đồng. Trong tháng đầu tiên, 
anh ta để dành được 20 triệu đồng. Mỗi tháng tiếp theo anh ta để dành được 3 triệu đồng và đưa 
số tiền tiết kiệm của mình. Hỏi ít nhất vào tháng thứ bao nhiêu thì Hùng mới có đủ tiền để mua 
cây đàn piano đó?
A. 43 . B. 41 . C. 40 . D. 42 .
Câu 17. Một tổ có 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh đại diện 
cho tổ để đi thi sao cho ba bạn được chọn có cả nam và nữ.
A. 175 . B. 35 . C. 220 . D. 70 .

 

pdf 23 trang Yến Phương 08/02/2023 6620
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 29 - Năm học 2021-2022 (Có lời giải)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_on_tap_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_toan_lop_11_de_29_nam_hoc_20.pdf

Nội dung text: Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 29 - Năm học 2021-2022 (Có lời giải)

  1. ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I Đề 29 Môn Toán – Lớp 11 (Thời gian làm bài 90 phút) Không kể thời gian phát đề Câu 1. Một lớp có 35 học sinh, trong đó có 5 học sinh tên Linh. Trong một lần kiểm tra bài cũ, thầy giáo gọi ngẫu nhiên một học sinh trong lớp lên bảng. Xác suất để học sinh tên Linh lên bảng bằng 1 A. 1 . B. 1 . C. . D. 1 . 175 7 35 5 Câu 2. Trong các dãy số có công thức tổng quát sau, dãy số nào là cấp số cộng? 2 A. u 2021n . B. u 2n 2021 . C. u . D. u n2 2 . n = n n n 2021 n Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy , phép quay tâm O biến điểm A 1; 3 thành điểm A 3;1 . Khi đó nó biến điểm M 4;5 thành điểm nào sau đây? A. M 5; 4 . B. M 5; 4 . C. M 5;4 . D. M 5;4 . Câu 4. Trong mặt phẳngOxy , cho điểm A 1; 2 , B 4;2 . Phép vị tự tâm O tỉ số k 2 biến A, B tương ứng thành A , B . Khi đó độ dài A B bằng: A. 10 . B. 5 . C. 10 . D. 5 . Câu 5. Với năm chữ số 1 , 2 , 3 , 4 , 7 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 2 ? A. 48 . B. 24 . C. 1250. D. 120 . Câu 6. Giải phương trình cos 2x 2cos x 3 0 . A. x k2 , k . B. x k2 , k . C. x k2 , k . D. x k2 , k . 2 2 n2 1 Câu 7. Cho dãy số u có u . Tính u . n n n2 1 2 1 2 3 4 A. u . B. u . C. u . D. u . 2 5 2 5 2 5 2 5 u1 2 Câu 8. Cho dãy số un được xác định bởi . Tìm số hạng u4 . un 3un 1 1, n 2 A. u4 76 . B. u4 77 . C. u4 66 . D. u4 67 . Câu 9. Với 2 số nguyên dương n,k tùy ý thỏa mãn k n , mệnh đề nào sau đây đúng ? n! n! A. C k . B. C k . n (n k)! n (n k)!k!
  2. n! n! C. C k .D. C k . n (n k)! n (n k)!k! Câu 10. Cho hình chóp tứ giácS.ABCD . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Khẳng định nào sau đây đúng? A. MN //mp ABCD .B. MN //mp SAB . C. MN //mp SCD .D. MN //mp SBC . Câu 11. Cho hình tứ diện ABCD , lấy điểm M tùy ý trên cạnh AD M A, D . Gọi P là mặt phẳng đi qua M song song với mặt phẳng ABC lần lượt cắt BD , DC tại N , P . Khẳng định nào sau đây sai? A. MN //AC .B. .MP//AC C. .MP// ABC D. .NP//BC Câu 12. Tìm số hạng đầu u1 của cấp số nhân un biết rằng: u1 u2 u3 21 và u4 u5 u6 567 . 21 13 A. 3 .B. .C. D.9 . 13 21 Câu 13. Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 31 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tích là một số chẵn bằng 7 24 16 23 A. .B. .C. .D. . 31 31 31 31 Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AD//BC . Gọi M là trung điểm của SC . Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng SBC và MAD . Kết luận nào sau đây sai. A. d cắt SB . B. d //AD . C. d cắt SA .D. d và AC chéo nhau. Câu 15. Cho tứ diện ABCD có M , N lần lượt là trung điểm của AB , CD ; P là điểm thuộc cạnh AC sao cho AP 2PC . Gọi SMNP là diện tích tam giác MNP và Std là diện tích thiết diện của tứ S diện cắt bởi MNP . Tỉ số MNP bằng Std 1 3 5 2 A. .B. . C. . D. . 2 4 12 3 Câu 16. Hùng đang tiết kiệm để mua một cây đàn piano có giá 142 triệu đồng. Trong tháng đầu tiên, anh ta để dành được 20 triệu đồng. Mỗi tháng tiếp theo anh ta để dành được 3 triệu đồng và đưa số tiền tiết kiệm của mình. Hỏi ít nhất vào tháng thứ bao nhiêu thì Hùng mới có đủ tiền để mua cây đàn piano đó? A. 43 .B. .41 C. .40 D. .42 Câu 17. Một tổ có 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh đại diện cho tổ để đi thi sao cho ba bạn được chọn có cả nam và nữ. A. 175 .B. 35 .C. 220 .D . 70 . 10 Câu 18. Số hạng chứa x3 trong khai triển P x x 1 1 2x là: A. 780x3 .B. 180 . C. 960 .D . 780 . 0 1 2 2 10 10 Câu 19. Tính tổng S C10 2C10 2 C10 2 C10 . A. 1024 .B. 59049 .C. 1025 .D . 59055 .
  3. Câu 20. Trong các dãy số sau, dãy nào là một cấp số cộng? A. 1; 3; 6; 9; 12 .B. 1; 3; 7; 11; 15 .C. 1; 3; 5; 7; 9 .D . 1; 2; 4; 6; 8 . Câu 21. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Phép vị tự là một phép dời hình. B. Có một phép đối xứng trục là phép đồng nhất. C. Phép đồng dạng là một phép dời hình. D. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép vị tự ta được phép đồng dạng. Câu 22. Phép biến hình nào sau đây không có tính chất: “Biến một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó”. A. Phép tịnh tiến.B. Phép đối xứng trục. C. Phép đối xứng tâm.D. Phép vị tự. 2 5 Câu 23. Số nghiệm của phương trình trên đoạn cos x sin x trên đoạn ; là: 3 3 A. 1 . B. 2 . C. .3 D. .4 Câu 24. Từ một hộp chứa sáu quả cầu trắng và ba quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời ba quả. Tính xác suất sao cho lấy được ba quả cùng màu 1 A. 1 . B. . C. .3 D. .4 4 Câu 25. Một cuộc họp có sự tham gia của 6 nhà Toán học trong đó có 4 nam và 2 nữ, 7 nhà Vật lý trong đó có 3 nam và 4 nữ và 8 nhà Hóa học trong đó có 4 nam và 4 nữ. Người ta muốn lập một ban thư kí gồm 4 nhà khoa học. Tính xác suất để ban thư kí được chọn phải có đủ cả 3 lĩnh vực ( Toán , Lý, Hóa ) và có cả nam lẫn nữ . 314 544 314 544 A B. . C. .D. . 1079 1197 1097 1179 Câu 26. Cho cấp số nhân u có u 2 và u 162 .Công bội q bằng: ( n ) 1 =- 5 = - A. q = -3 . B. q = 3 . C. q = 3; q = -3 .D. q = -2 . Câu 27. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng SAC và SBD . A. SC .B. SA .C. SO .D. SD . Câu 28. Cho hình vuông ABCD . Trên mỗi cạnh AB, BC,CD, DA lấy 5 điểm phân biệt và không có điểm nào trùng với bốn đỉnh A, B,C, D . Hỏi từ 24 điểm đã cho (tính cả các điểm A, B,C, D ) lập được bao nhiêu tam giác ? A. 1984 .B. 1884 .C. 2024 .D. 11304 . Câu 29. Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp bốn lần. Gọi B là biến cố “Kết quả bốn lần gieo là như nhau”. Xác định biến cố B . A. .B SSSS; NNNN B. .B SNSN; NSNS C. .B NNNN D. .B SSSS
  4. ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I Đề 29 Môn Toán – Lớp 11 (Thời gian làm bài 90 phút) Không kể thời gian phát đề Câu 1. Một lớp có 35 học sinh, trong đó có 5 học sinh tên Linh. Trong một lần kiểm tra bài cũ, thầy giáo gọi ngẫu nhiên một học sinh trong lớp lên bảng. Xác suất để học sinh tên Linh lên bảng bằng 1 A. 1 . B. 1 . C. . D. 1 . 175 7 35 5 Câu 2. Trong các dãy số có công thức tổng quát sau, dãy số nào là cấp số cộng? 2 A. u 2021n . B. u 2n 2021 . C. u . D. u n2 2 . n = n n n 2021 n Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy , phép quay tâm O biến điểm A 1; 3 thành điểm A 3;1 . Khi đó nó biến điểm M 4;5 thành điểm nào sau đây? A. M 5; 4 . B. M 5; 4 . C. M 5;4 . D. M 5;4 . Câu 4. Trong mặt phẳngOxy , cho điểm A 1; 2 , B 4;2 . Phép vị tự tâm O tỉ số k 2 biến A, B tương ứng thành A , B . Khi đó độ dài A B bằng: A. 10 . B. 5 . C. 10 . D. 5 . Câu 5. Với năm chữ số 1 , 2 , 3 , 4 , 7 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 2 ? A. 48 . B. 24 . C. 1250. D. 120 . Câu 6. Giải phương trình cos 2x 2cos x 3 0 . A. x k2 , k . B. x k2 , k . C. x k2 , k . D. x k2 , k . 2 2 n2 1 Câu 7. Cho dãy số u có u . Tính u . n n n2 1 2 1 2 3 4 A. u . B. u . C. u . D. u . 2 5 2 5 2 5 2 5 u1 2 Câu 8. Cho dãy số un được xác định bởi . Tìm số hạng u4 . un 3un 1 1, n 2 A. u4 76 . B. u4 77 . C. u4 66 . D. u4 67 . Câu 9. Với 2 số nguyên dương n,k tùy ý thỏa mãn k n , mệnh đề nào sau đây đúng ? n! n! A. C k . B. C k . n (n k)! n (n k)!k!