Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Mã đề 802 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Phan Ngọc Hiển (Có đáp án)

Câu 1:  Một trường THPT chọn một học sinh khối 11 gồm có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ tham dự chương trình dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

   A.   605                     B.   280                         C.  325                          D.   45

Câu 7: Học sinh lớp 11A của một trường THPT gồm có 10 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm của lớp cần chọn ra một cặp gồm một học sinh nam và một học sinh nữ tham dự trại hè do Huyện đoàn tổ chức.  Hỏi giáo viên chủ nhiệm của lớp có bao nhiêu cách chọn?

   A.   325                     B.   45                           C.  35                            D.  250      

 

doc 4 trang Yến Phương 08/02/2023 1660
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Mã đề 802 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Phan Ngọc Hiển (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ki_1_mon_toan_lop_11_ma_de_802_nam_hoc.doc
  • docĐề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Mã đề 802 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Phan Ngọc Hi.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Mã đề 802 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Phan Ngọc Hiển (Có đáp án)

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU ĐỀ KIỂM TRA GHKI, NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN MÔN TOÁN 11 Thời gian làm bài : 90 phút; (Đề có 28 câu TN) (Đề có 4 trang) Mã đề 802 A.Trăc nghiệm: (28 câu) Câu 1: Một trường THPT chọn một học sinh khối 11 gồm có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ tham dự chương trình dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn? A. 605. B. 280. C. 325. D. 45. Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho véctơ v a;b . Giả sử phép tịnh tiến theo v biến điểm M x; y thành M ' x'; y ' . Ta có biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến theo vectơ v là: x' x a x' b x a x x' a x' b x a A. . B. . C. . D. . y ' y b y ' a y b y y ' b y ' a y b Câu 3: Tập xác định của hàm số f x tan x là  A. ¡ \ k | k ¢ . B. ¡ \ k2 | k ¢. 2   C. ¡ \ 4k 1 | k ¢ . D. ¡ \ 2k 1 | k ¢ . 2  Câu 4: Một túi đựng 6 bi trắng, 5 bi xanh. Lấy ra 4 viên bi từ túi đó. Hỏi có bao nhiêu cách lấy mà 4 viên bi lấy ra có đủ hai màu? A. 300. B. 320. C. 330. D. 310. Câu 5: Nghiệm của phương trình sin x – 3 cos x 0 trong khoảng 0; là 2 5 2 A. x . B. x . C. x . D. x . 3 6 6 3 Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tọa độ điểm A là ảnh của điểm A 1;3 qua phép tịnh tiến theo vectơ v 2;1 . A. A 1; 4 . B. A 1; 4 . C. A 1;4 . D. A 1;4 . Câu 7: Học sinh lớp 11A của một trường THPT gồm có 10 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm của lớp cần chọn ra một cặp gồm một học sinh nam và một học sinh nữ tham dự trại hè do Huyện đoàn tổ chức. Hỏi giáo viên chủ nhiệm của lớp có bao nhiêu cách chọn? A. 325. B. 45. C. 35. D. 250. Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A 3;0 . Tìm tọa độ điểm A là ảnh của điểm A qua phép quay tâm O 0;0 góc quay 90 . A. A 3;0 . B. A 0; 3 . C. A 2 3;2 3 . D. A 0;3 . Câu 9: Cho điểm O và k 0 . Gọi M ' là ảnh của M qua phép vị tự tâm O tỉ số k . Mệnh đề nào sau đây là đúng? Trang 1/4 - Mã đề 802
  2. A. Khi k 1 phép vị tự là phép đối xứng tâm.   B. OM kOM ' . C. Phép vị tự biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. ' ' D. M V(O;k ) (M ) M V 1 (M ) . O; k Câu 10: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn  2022; 2022 để phương trình 2m 4 sin2 x sin 2x cos 2x 0 có nghiệm? A. 4045. B. 2021. C. 2022. D. 2023. Câu 11: Phương trình cos x 2sin x 1 có bao nhiêu nghiệm nằm trong khoảng 2 0;1000 ? A. 499. B. 498. C. 500. D. 501. Câu 12: Hợp thành của hai phép tịnh tiến là phép nào trong các phép dưới đây? A. Phép tịnh tiến. B. Phép đối xứng trục C. Phép quay. D. Phép đối xứng tâm. Câu 13: Công thức nào sau đây để giải phương trình sinu sin v ? u v k2 A. ;k ¢ . B. u v k2 ;k ¢ . u v k2 u v k u v k2 C. ;k ¢ . D. ;k ¢ . u v k u v k2 Câu 14: Họ nghiệm của phương trình 1 tan 2x 0 là A. x k . B. x k . C. x k . D. x k . 8 2 4 8 2 8 2 Câu 15: Cho số tự nhiên x thỏa mãn Cx 4x . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. x là số chính phương. B. x là số nguyên tố. C. x là số chẵn. D. x là số chia hết cho 5. Câu 16: Tập giá trị của hàm số y cos 2x là A. 1;1 . B. 0;1 . C. 2;2 . D. .       ¡ Câu 17: Nghiệm của phương trình sin 2x sin là 6 x k x k x k2 x k 6 12 12 12 A. . B. . C. . D. . 5 5 5 x k x k x k2 x k 6 12 12 12 Câu 18: Số cách sắp xếp 6 bạn thành một hàng dọc là A. 6 . B. 66 . C. 6!. D. 62 . 1 Câu 19: Phương trình cos x 30 có các họ nghiệm là 2 Trang 2/4 - Mã đề 802
  3. x 30 k3600 x 1500 k2 A. k ¢ . B. k ¢ . 0 0 x 90 k360 x 90 k2 x 900 k360 x 150 k360 C. k ¢ . D. k ¢ . x 60 k360 x 90 k360 1 2 Câu 20: Tìm n ¥ thỏa mãn Cn Cn 6n 5 ta được: A. n 9. B. n 12. C. n 11. D. n 10. Câu 21: Với giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y sin 2x và y sin x bằng nhau? x k2 A. 2 k Z . B. x k2 k Z . x k 3 3 x k 2 C. k Z . D. x k k Z . x k 3 3 3 Câu 22: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. Phép tịnh tiến biến một đường tròn thành một elip. B. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.  C. Phép tịnh tiến theo véctơ v biến điểm M thành điểm M thì v M M . D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với đường thẳng đã cho . Câu 23: Điều kiện để hàm số y 2022 cot 3x xác định là gì? 5 A. cos 3x . B. sin 3x 0 . 5 5 C. cos 3x 0 . D. sin 3x . 5 5 Câu 24:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) : (x 3)2 (y 1)2 4 . Tìm ảnh (C ' ) của (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số k 3? A. (x 9)2 (y 3)2 4 B. (x 9)2 (y 3)2 36 . C. x2 y2 18x 6y 54 0 . D. x2 y2 18x 6y 54 0 . Câu 25: Khẳng định nào sau đây đúng về phép quay. A. Phép quay không phải là một phép dời hình. B. Nếu Q(O;90) : M M thì OM OM . C. Nếu Q(O;90) : M M (M O) thì OM  OM . D. Phép biến hình biến điểm O thành điểm O và điểm M khác điểm O thành điểm M sao cho (OM ,OM ) được gọi là phép quay tâm O với góc quay . Câu 26: Từ các chữ số 1;4;5;6;7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên là có 3 chữ số khác nhau? A. 60. B. 62. C. 10. D. 4!. Câu 27: Số các tổ hợp chập 3 của tập A a,b,c,d bằng 3 3 A. 4!. B. A4 . C. C4 . D. 3!. Câu 28: Nghiệm của phương trình sin x 1 là Trang 3/4 - Mã đề 802
  4. A. x k , k ¢ . B. x k2 , k ¢ . 2 2 C. x k2 , k ¢ . D. x k , k ¢ . 2 2 B Tự luận: Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(1; 2), đường thẳng d : x 2y 5 0 và vectơ v(1;3) . a) Tìm toạ độ điểm A' là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vectơ v(1;3) . b) Tìm đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ v(1;3) . Câu 30. Giải các phương trình sau: 2 a) 2sin x 1 0. b) 2cos x cos x 3 0 Câu 31. Trong đại dịch COVID - 19 ở một địa phương X bùng phát ổ dịch, ban phòng chống dịch COVID - 19 của địa phương chỉ đạo cho các bác sĩ ở Bệnh viện Y tổ chức nhiều nhóm đi xuống nơi bùng phát dịch để điều trị cho người dân. Bệnh viện Y có một nhóm bác sĩ gồm 17 bác sĩ nam và 7 bác sĩ nữ. Ban tổ chức muốn chọn từ nhóm ra 5 bác sĩ để lập thành một đội sao cho phải có 1 đội trưởng là bác sĩ nam, 1 đội phó là bác sĩ nam và có ít nhất 1 bác sĩ nữ. Hỏi ban tổ chức có bao nhiêu cách lập đội bác sĩ ? HẾT Trang 4/4 - Mã đề 802 Xem đáp án tại