10 Đề ôn tập kiểm tra giữa kì 1 môn Toán Lớp 11 - Năm học 2021-2022

Câu 5: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? 
Ⓐ. phép vị tự biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó. 
Ⓑ. phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng. 
Ⓒ. phép vị tự biến đường tròn thành đường tròn. 
Ⓓ. phép vị tự biến tia thành tia 

Câu 27. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 
Ⓐ. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau. 
Ⓑ. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau. 
Ⓒ. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. 
Ⓓ. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau. 

pdf 35 trang Yến Phương 08/02/2023 1720
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "10 Đề ôn tập kiểm tra giữa kì 1 môn Toán Lớp 11 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdf10_de_on_tap_kiem_tra_giua_ki_1_mon_toan_lop_11_nam_hoc_2021.pdf

Nội dung text: 10 Đề ôn tập kiểm tra giữa kì 1 môn Toán Lớp 11 - Năm học 2021-2022

  1. Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 - 2022 KHỐI ⓫ Đề 01 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 I. TRẮC NGHIỆM Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép quay tâm O góc quay 900 biến điểm M 1;0 thành điểm M . Tìm tọa độ điểm M . Ⓐ. M 0;1 . Ⓑ. M 1;0 . Ⓒ. M 1; 1 . Ⓓ. M 0; 1 . Câu 2. Nghiệm của phương trình sin2 x 4sin x 3 0 là. Ⓐ. x k2 . Ⓑ. x k2 . 2 Ⓒ. x k2 . Ⓓ. x k2 . 2 Câu 3. Lớp 11A1 có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp làm lớp trưởng? Ⓐ. 25 . Ⓑ. 45 . Ⓒ. 500 . Ⓓ. 20 . Câu 4. Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm? 5 Ⓐ. cosx 2 . Ⓑ. sin 2x 1 . Ⓒ. sinx 2 . Ⓓ. sin 2x . 3 2 Câu 5: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? Ⓐ. phép vị tự biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó. Ⓑ. phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng. Ⓒ. phép vị tự biến đường tròn thành đường tròn. Ⓓ. phép vị tự biến tia thành tia Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M 4;2 biết M là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo véc tơ v 1; 5 . Tìm tọa độ điểm M . Ⓐ. M 3;5 . Ⓑ. M 3;7 . Ⓒ. M 5;7 . Ⓓ. M 5; 3 . Câu 7 . Cho tứ diện ABCD . Gọi KL, lần lượt là trung điểm của AB và BC , N là điểm thuộc CD sao cho PA CN 2 ND . Gọi P là giao điểm của AD với mặt phẳng KLN . Tính tỉ số . PD PA 1 PA 2 PA 3 PA Ⓐ. . Ⓑ. . Ⓒ. Ⓓ. 2 . PD 2 PD 3 PD 2 PD n Câu 8 . Trong khai triển a b , số hạng tổng quát của khai triển là k n k n k k 1 n k 1 k 1 k n k k k 1 k 1 n k 1 Ⓐ. Cn a b . Ⓑ. Cn a b . Ⓒ. Cn a b . Ⓓ. Cn a b . Có chí thì nên! 2
  2. Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 - 2022 KHỐI ⓫ Câu 9. Cho hai đường thẳng song song d1, d 2 . Trên đường thẳng d1 lấy 10 điểm phân biệt, trên đường thẳng d2 lấy 20 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 30 điểm trên? 3 2 2 2 2 Ⓐ. C30 . Ⓑ. 20CC10 10 20 . Ⓒ. 20C10 . Ⓓ. 10C10 . Câu 10. Một hộp có 10 quả bóng khác nhau gồm: 6 quả bóng màu xanh, 3 quả bóng màu đỏ và 1 quả bóng màu vàng. Số cách lấy ra từ hộp đó 3 quả bóng có đủ 3 màu là: Ⓐ. 10 . Ⓑ. 120. Ⓒ. 18 . Ⓓ. 126. 5cos 2x 1 Câu 11. Tích của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y là 2 Ⓐ. 2 . Ⓑ. 3. Ⓒ. 6. Ⓓ. 6 . 4 Câu 12. Hệ số của x3 trong khai triển x 2 là 1 1 2 1 2 Ⓐ. C4.2 . Ⓑ. C4 . Ⓒ. C4 . Ⓓ. C4.2 . Câu 13 . Một lô hàng có 12 sản phẩm, trong đó có 6 sản phẩm tốt. Lấy ngẫu nhiên 4 sản phẩm, xác suất để lấy được 3 sản phẩm tốt là 14 8 16 16 Ⓐ. . Ⓑ. . Ⓒ. . Ⓓ. . 33 33 25 33 Câu 14 . Phương trình tanx 1 có nghiệm là: Ⓐ. x k2 . Ⓑ. x k2 . 4 4 Ⓒ. x k . Ⓓ. x k . 4 4 Câu 15. Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Tìm xác suất để thẻ được lấy ghi số chẵn 1 1 1 1 Ⓐ. . Ⓑ. . Ⓒ. . Ⓓ. . 2 3 4 5 k Câu 16. Kí hiệu An là số các chỉnh hợp chập k của n phần tử k n;, k n . Mệnh đề nào sau đây đúng? n! n! n! n! Ⓐ. Ak . Ⓑ. Ak . Ⓒ. Ak . Ⓓ. Ak . n n k ! n k!! n k n k!! n k n n k ! 1 Câu 17. Tìm tập xác định của hàm số y . 1 cos x  Ⓐ. \ k , k . Ⓑ. \ k , k . 2  Ⓒ. . Ⓓ. \ k 2 , k  . Có chí thì nên! 3
  3. Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 - 2022 KHỐI ⓫ Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M 2; 4 . Tính tọa độ điểm M là ảnh của điểm M qua phép vị tự tâm O tỉ số k 2 . Ⓐ. M 4;8 . Ⓑ. M 4; 8 . Ⓒ. M 4; 8 . Ⓓ. M 4;8 . Câu 19. Cho tam giác ABC đều như hình vẽ sau: A B C Biết QAC B, . Hỏi giá trị của là bao nhiêu trong các giá trị sau? Ⓐ. 60o . Ⓑ. 60o . Ⓒ. 120o . Ⓓ. 45o . Câu 20. Từ các chữ số thuộc tập hợp 1;2;3; ;9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau? 3 9 3 3 Ⓐ. A9 . Ⓑ. 3 . Ⓒ. 9 . Ⓓ. C9 . Câu 21. Trong mặt phẳng Oxy cho véc tơ v 3; 1 và đường thẳng :x 2 y 3 0 . Phương trình đường thẳng là ảnh của đường thẳng qua phép tịnh tiến theo véc tơ v là Ⓐ. :x 2 y 4 0 . Ⓑ. :x 2 y 6 0 . Ⓒ. :x 2 y 4 0 . Ⓓ. :x 2 y 6 0 . Câu 22. Phương trình sin 2x 1 có nghiệm là Ⓐ. x k3 . Ⓑ. x k . 4 4 k Ⓒ. x k 2 . Ⓓ. x . 4 4 2 Câu 23. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sinx m 1 có nghiệm. Ⓐ. 0 m 1. Ⓑ. m 1. Ⓒ. m 0 . Ⓓ. 2 m 0 . Câu 24. Khẳng định nào sau đây sai? Ⓐ. Hàm số y sin x là hàm số lẻ. Ⓑ. Hàm số y co t x là hàm số lẻ. Ⓒ. Hàm số y tan x là hàm số lẻ. Ⓓ. Hàm số y co s x là hàm số lẻ. Câu 25. Cho hình chóp S.D ABC có đáy là hình bình hành. Gọi MN, lần lượt là trung điểm của AD và BC . Giao tuyến của hai mặt phẳng SMN và SAC là Có chí thì nên! 4
  4. Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 - 2022 KHỐI ⓫ Ⓐ. SD . Ⓑ. SO , với O là tâm hình bình hành ABCD . Ⓒ. SG , với G là trung điểm của AB . Ⓓ. SF , với F là trung điểm của CD Câu 26. Cho hình chóp S.D ABC có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O , M là trung điểm của OC . Mặt phẳng ()P qua M và song song với SA, B D. Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng ()P là Ⓐ. Hình chữ nhật. Ⓑ. Hình bình hành. Ⓒ. Hình tam giác Ⓓ. Hình ngũ giác Câu 27. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: Ⓐ. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau. Ⓑ. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau. Ⓒ. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. Ⓓ. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau. Câu 28. Xếp ngẫu nhiên 5 bạn học sinh gồm An, Bình, Chi, Dũng và Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Xác suất để hai bạn An và Dũng không ngồi cạnh nhau là 3 1 1 2 Ⓐ. . Ⓑ. . Ⓒ. . Ⓓ. . 5 5 10 5 II. TỰ LUẬN 3 Câu 1. a) Giải phương trình lượng giác: sin 2x 2 b) Giải phương trình lượng giác: 2cos2 x 5cos x 2 0 Câu 2. Một nhóm có 7 học sinh lớp 11A và 5 học sinh lớp11B . Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh trên ngồi vào một dãy 12 ghế hàng ngang sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Tính xác suất để 5 học sinh lớp 11B luôn ngồi cạnh nhau. Câu 3. Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành. Gọi GG1, 2 lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB và ABC . a. Xác định giao tuyến d của hai mặt phẳng SBC và SAD . b. Chứng minh G1 G 2 // SAC . Có chí thì nên! 5
  5. Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 - 2022 KHỐI ⓫ Đề 01 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 I. TRẮC NGHIỆM Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép quay tâm O góc quay 900 biến điểm M 1;0 thành điểm M . Tìm tọa độ điểm M . Ⓐ. M 0;1 . Ⓑ. M 1;0 . Ⓒ. M 1; 1 . Ⓓ. M 0; 1 . Câu 2. Nghiệm của phương trình sin2 x 4sin x 3 0 là. Ⓐ. x k2 . Ⓑ. x k2 . 2 Ⓒ. x k2 . Ⓓ. x k2 . 2 Câu 3. Lớp 11A1 có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp làm lớp trưởng? Ⓐ. 25 . Ⓑ. 45 . Ⓒ. 500 . Ⓓ. 20 . Câu 4. Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm? 5 Ⓐ. cosx 2 . Ⓑ. sin 2x 1 . Ⓒ. sinx 2 . Ⓓ. sin 2x . 3 2 Câu 5: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? Ⓐ. phép vị tự biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó. Ⓑ. phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng. Ⓒ. phép vị tự biến đường tròn thành đường tròn. Ⓓ. phép vị tự biến tia thành tia Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M 4;2 biết M là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo véc tơ v 1; 5 . Tìm tọa độ điểm M . Ⓐ. M 3;5 . Ⓑ. M 3;7 . Ⓒ. M 5;7 . Ⓓ. M 5; 3 . Câu 7 . Cho tứ diện ABCD . Gọi KL, lần lượt là trung điểm của AB và BC , N là điểm thuộc CD sao cho PA CN 2 ND . Gọi P là giao điểm của AD với mặt phẳng KLN . Tính tỉ số . PD PA 1 PA 2 PA 3 PA Ⓐ. . Ⓑ. . Ⓒ. Ⓓ. 2 . PD 2 PD 3 PD 2 PD n Câu 8 . Trong khai triển a b , số hạng tổng quát của khai triển là k n k n k k 1 n k 1 k 1 k n k k k 1 k 1 n k 1 Ⓐ. Cn a b . Ⓑ. Cn a b . Ⓒ. Cn a b . Ⓓ. Cn a b . Có chí thì nên! 2