Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh Lớp 11

Relative clauses: 
*Mệnh đề quan hệ có 2 loại: 
Loại 1: Defining relative clauses: ( Mệnh đề quan hệ xác định) 
-Mệnh đề quan hệ xác định được dùng khi từ đứng trước không được biết rõ (eg: the man, the boy, 
the girl, the book, the students,…..) 
-Không có dấu phẩy. 
-Mệnh đề quan hệ xác định rất quan trọng tới ý nghĩa của câu  không thể  bỏ đi được. 
-That có thể thay thế who, whom,which. 
Eg: The man is my brother. He wears the black coat. 
> The man who wears the black coat is my brother. 
Loại 2: Non-defining relative clauses ( Mệnh đề quan hệ không xác định) 
- Mệnh đề quan hệ không xác định được dùng  khi từ đứng trước được biết rõ ràng. 
i. Danh từ riêng (proper nouns): Lan, Minh, Peter, Mary, London, NewYork, Vietnam, Hue 
city,…………. 
ii. Sở hữu cách + danh từ (possessive adjective + noun) : my sister, his car, her homework, the 
farmer’s children,……. 
iii. This/that/these/those + noun : this hat, these books, those houses………. 
- Có dấu phẩy 
-Mệnh đề quan hệ không xác định có thể bỏ đi được 
-That không thể thay thế who, whom, which 
Eg:Mr. John is my uncle. He wears the black coat.   
  -> Mr.John ,who wears the black coat ,is my uncle. 
* Cách nối hai câu đơn thành một câu dùng mệnh đề quan hệ: 
Bước 1: xác định từ giống nhau ở hai câu và quyết định giữ lại câu nào (gọi tạm là câu 1), câu còn 
lại chuyển thành mệnh đề quan hệ (gọi tạm là câu 2) 
Bước 2: chọn đại từ, trạng từ, hay tính từ quan hệ phù  hợp thay thế từ giống nhau ở câu 2, sau đó 
đưa nó lên đầu câu 2 nếu nó đang nằm ở giữa hay cuối câu. 
Bước 3: đưa toàn bộ mệnh đề quan hệ đặt sau từ giống nhau của câu 1 rồi viết tiếp phần còn lại của 
câu 1 nếu có
pdf 26 trang Yến Phương 04/07/2023 301
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh Lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfde_cuong_on_tap_hoc_ki_2_mon_tieng_anh_lop_11.pdf

Nội dung text: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh Lớp 11

 1. Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH 11 1. Accent mark: Dấu nhấn/ Trọng âm: 1. Đối với những từ gồm có 2 hoặc 3 vần, trọng âm thường rơi vào vần đầu.(nêu là danh từ hay tính từ) nều là động từ thì nhấn vào vần thứ 2 Ex: péasant, spécial, média, phótograph, (v) present, enjóy, represént 2. Đối với những từ gồm có 4 vần (hoặc nhiều hơn), trọng âm thường rơi vào vần thứ 3 kể từ cuối. Ex: géography, univérsity, commúnicate, technólogy, 3. Đối với những từ tận cùng có các vần như: -ion, -ic, -ian, trọng âm thường rơi vào vần phía trước. Ex: proféssion, demonstrátion, scientífic, photográphic, musícian, electrícian, 4. Đối với những từ tận cùng có các vần như: -oo, -oon, -ee, -een, -eer, -ese, -ette, trọng âm thường rơi vào ngay các vần này. Ex: bambóo, shampóo, cartóon, afternóon, referée, employée, cantéen, thirtéen, enginéer, Vietnamése, Chinése, cigarétte, 5. Đối với những từ có các tiền tố (tiếp đầu ngữ) như: in-, im-, ir-, re-, pre-, dis-, de-, be-, ex-, en-, trọng âm thường rơi vào vần phía sau. Ex: insíde, impóssible, irrégular, repéat, prevíew, discúss, deféat, begín, excíted, enjóy, represént, 2. Sound: Phát âm 1. Chú ý các phụ âm từ Unit 9- 16. 2. Động từ tận cùng bằng -ED có 3 cách phát âm là: /id/, /t/, /d/. a. Đối với những động từ tận cùng là: -t, -d, khi thêm -ED sẽ phát âm là /id/. Ex: wanted, collected, decided, needed, b. Đối với những động từ tận cùng là: -c, -f, -k, -p, -s, -x, -sh, -ch, khi thêm -ED sẽ phát âm là /t/. Ex: practiced, stuffed, looked, stopped, missed, fixed, washed, watched, c. Đối với những động từ tận cùng là các phụ âm còn lại hoặc nguyên âm, khi thêm -ED sẽ phát âm là /d/. Ex: enjoyed, stayed, managed, cleaned, arrived, called, /s/: p, k, f, t, ex: cats * Phân biệt: s, es /iz/: ss, x z, ch, sh, ge, se, ce ex: horses /z/: ngoài 2 trường hợp trên ex: dogs 1. A. chairs B. hats C. grapes D. roofs 2. A. crops B. farmers C. vehicles D. fields 3. A. chooses B. horses C. rises D. roses 3.Relative clauses:(UNIT 9) a/Relative pronouns, relative adjectives, relative adverbs: + Who (person, subject) : person who V S +Whom (person, object) : person whom S+V O +Which ( thing, subject, object) : thing which V/ S+V S, O +Of which ( thing, possessive relative adj) : the N1 the N2 of which (thing) +Whose (thing, person, possessive relative adj): N1 whose (adj) N2 in which +Where (place) on which : place where S+ V at which : place which V from which 1
 2. Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn +When (time) at which (hour) :time when S +V on which ( day) : time which V in which (month, season, year, decade, century) +Why (reason): for which : reason why S +V : reason which V +That : .That được để thay thế who,whom,which trong mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clauses) (không có dấu phẩy) . .That được dùng sau it is/ it was (câu chẻ- cleft sentences). .That được dùng sau số thứ tự ( ordinal numbers : the first, the second, the third, the fourth, , the next, the only, the last .) .That được dùng sau so sánh nhất (superlatives) (the +short adj/adv + est) (the most + long adj/adv) (the least + adj/adv ) .That được dùng sau danh từ hỗn tạp (person+ thing) .That được dùng sau những từ bắt đầu bằng: -no, -some, -any, -every, - all, -only. +What (thing, subject, object) thường được sử dụng khi ta dịch nghĩa vị trí của đại từ quan hệ có nghĩa là “ cái gì”. b/ Relative clauses: *Mệnh đề quan hệ có 2 loại: Loại 1: Defining relative clauses: ( Mệnh đề quan hệ xác định) -Mệnh đề quan hệ xác định được dùng khi từ đứng trước không được biết rõ (eg: the man, the boy, the girl, the book, the students, ) -Không có dấu phẩy. -Mệnh đề quan hệ xác định rất quan trọng tới ý nghĩa của câu không thể bỏ đi được. -That có thể thay thế who, whom,which. Eg: The man is my brother. He wears the black coat. > The man who wears the black coat is my brother. Loại 2: Non-defining relative clauses ( Mệnh đề quan hệ không xác định) - Mệnh đề quan hệ không xác định được dùng khi từ đứng trước được biết rõ ràng. i. Danh từ riêng (proper nouns): Lan, Minh, Peter, Mary, London, NewYork, Vietnam, Hue city, . ii. Sở hữu cách + danh từ (possessive adjective + noun) : my sister, his car, her homework, the farmer’s children, . iii. This/that/these/those + noun : this hat, these books, those houses . - Có dấu phẩy -Mệnh đề quan hệ không xác định có thể bỏ đi được -That không thể thay thế who, whom, which Eg:Mr. John is my uncle. He wears the black coat. -> Mr.John ,who wears the black coat ,is my uncle. * Cách nối hai câu đơn thành một câu dùng mệnh đề quan hệ: Bước 1: xác định từ giống nhau ở hai câu và quyết định giữ lại câu nào (gọi tạm là câu 1), câu còn lại chuyển thành mệnh đề quan hệ (gọi tạm là câu 2) Bước 2: chọn đại từ, trạng từ, hay tính từ quan hệ phù hợp thay thế từ giống nhau ở câu 2, sau đó đưa nó lên đầu câu 2 nếu nó đang nằm ở giữa hay cuối câu. Bước 3: đưa toàn bộ mệnh đề quan hệ đặt sau từ giống nhau của câu 1 rồi viết tiếp phần còn lại của câu 1 nếu có 4.Relative pronouns with prepositions (UNIT 10) 2
 3. Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn A. with B. for C. on D. about 7. Your EMS mail will be in the shortest possible time A. provided B. delivered C. taken D. caught 8. The Messenger Call Service helps us to the recipient of the time and place to receive the call. A. witness B. require C. notify D. declare 9. The staff in many post offices in our city are very to the customers, so I like their service. A. impolite B. courteous C. rude D. outdated 10. The hotel staff are always friendly and courteous A. helpful B. perfect C. polite D. efficient + UNIT: 10: * Choose the best answer A, B, C or D 1. People are changing the environment .building cities and villages forests once stood. A. by/ where B. with /which C. by/which D. in/where 2. People are destroying the environment by adding to it. A. pollutes B. pollutions C. pollutives D. pollutants 3. Keeping wild animals as pets is banned in some countries. A. little B. few C. prohibited D. restricted 4. Our rare animals are of becoming extinct. A. a danger B. dangerous C. in danger D. endangering 5. The chemical from cars and factories make the air, water and soil dangerously dirty A. pollution B. pollutants C. polluted D. pollute 6. Vietnam has established many national parks to protect Wildlife A. found B. maintained C. presered D. set up 7. Dinosaurs became millions of years ago. A. disappear B. extinct C. lost D. endangered 8. Many animals are for their fur and other valuable parts of their bodies. A. hunted B. chased C. run after D. followed 9. In every country national have been established to protect endangered animals. A. forests B. parks C. museums D. fields 10. It is that only about 1,000 pandas remain in the world. A. valued B. counted C. estimated D. calculated + UNIT:11: * Choose the best answer A, B, C or D 1. People use to run machines, heat and cool their homes. A. energy B. water C. pollutants D. fuels 2. is a device used to change the power of the water into electricity. A. Windmill B. Solar panel C. Machine D. Dam 3. If the resource can be replaced quickly, it is called A. renew B. non- renewable C. renewable D. renewed 4. Fossil fuels will be .within a relatively short time A. released B. recycled C. exhausted D. extinct 5. I believe that wind power can be an .source of energy A. optional B. alternative C. altered D. exhausted 6. is a device used to change the power of wind into electricity. A. Dam B. Windmill C. Solar panel D. Wind machine 7. Solar energy is not only plentiful and but also safe and clean A. unlimited B. limited C. finite D. non- renewable 8. All fossil fuels are resources A. renewed B. renew C. non-renewable D. renewable 18
 4. Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn 9. Oil, coal and natural gas are examples of fuels. A. fossil B. alternative C. nuclear D. atomic 10. Water power is a clean of energy A. reserve B. source C. heat D. release 11. People put solar on the roofs of the houses to get solar energy A. windows B. boards C. bricks D. panels 12. Nuclear energy can provide electricity enough for the world’s needs for hundreds of A B C D years 13. Water power provides energy without A. poison B. nuclear C. petrol D. pollution 14. present, most of our energy comes from fossil fuels A. At B. On C. In D. From 15. Coal, oil and natural gases supply modern civilization with most of its power. A. cost B. build C. provide D. consume + UNIT: 12: * Choose the best answer A, B, C or D 1. A room with equiment for doing physical exercises is called a A. stadium B. pitch C. court D. gymnasium 2. She prefers because she likes using different swimming movements A. freestyle B. freedom C. wrestling D. shooting 3. She won the gold medal and set a new world in jumping A. target B. standard C. record D. object 4. Swimming is a/ an sport. A. aquatic B. road C. air D. ground 5. All of the competitors are ready for the first round A. enemies B. participants C. cooperators D. coordinators 6. The Asian Games are held for the of developing intercultural knowledge. A. aim B. target C. purposes D. objective 7. The Vietnamese participants took in the 14th Asian Games with great enthusiasm. A. notice B. notes C. part D. role 8. The hotel has special for disabled athletes A. facilities B. facilitate C. facilitation D. facility 9. Swimming and water skiing are aquatic sports. A. either B. neither C. but D. both 10. from several countries competed in many Asian Games. A. Spectators B. Athletes C. Audience D. viewers 11. Only six .were played in the first Asian Games A. sports B. athletes C. coaches D. spectators 12. The 15th Asian Games in Doha, the capital of Quatar A. took place B. took up C. took over D. took after 13. In the near future I think Vietnam will become a .country and win more gold medals A. general B. principal C. main D. host 14. The athletes competed in 38 sports and won 419 gold A. orders B. prizes C. medals D. badges 15. Young athletes from all over Asia gather together to compete in this Multi-sport A. Place B. event C. play D. perform UNIT 16: PEOPLE SAY THAT Active voice:People +say,think, know, believe, say, consider, report, rumour+that +S+V 19
 5. Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn *Passive voice 1: It + is +said/thought/known/believed/said/considered + that clause * Passive voice 2: to V (simple present,simple future) S + is/are/am+ said/thought . to be + Ving (present continuous) to have +V ed (past tenses, perfect) 3/ People say that he is a good doctor. (1) He is said to be a good doctor (2) It is said that he is a good doctor. I. Choose the one best answer to complete each sentence. 1. Tom is sitting at his desk. He has a test tomorrow. He ___. A. could study B. should be studying C. will study D. must be studying 2. The teacher gave back the papers which ___marked. A. was B. has been C. had been D. have been 3. By the time a baby has reached his first birthday, he should ___sit up or even stand up. A. to be able to B. able to C. to be able D. be able to 4. ___of this huge stone pyramid was to serve as a tomb. A. The purpose B. The completion C. The revolution D. The development 5. ___during the storm. A. The fence collapsed B. The fence were collapsed C. They collapsed the fence D. they were collapsed the fence 6. Some streets in our city need ___. A. broaden B. broadened C. broadening D. to broaden 7. What did the woman die of ? ___did the woman die ? A. How B. Where C. What D. When 8. In 1987, The Great Wall was listed as a World Heritage ___UNESCO. A. with B. to C. of D. by 9. We are all keen ___taking a trip to the Great Wall of China. A. to B. on C. of D. in 10. The Ponagar Cham Towers are located on Cu Lao Marble Hill, 2 km north of Nha Trang. A. lain B. built C. situated D. detected Rewrite the following sentences without changing their meaning. 11. People know that cars pollute the environment.  Cars . 12. People believe that the robber has worked in the bank.  The robber 13. Many people believe that she is an honest person.  She 14. They think that the president will arrive soon.  The president 15. It is reported that many passengers died in the crash.  Many passengers 16. It is expected that the prices will rise again this month.  The prices 20
 6. Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn 17. It is proved that life doesn’t exist on the moon.  Life is proved not 18. They say that he has passed the final exam with the best result.  He 19. He is said to have been in the army.  People say . 20. It is believed that the man escaped in a stolen car.  The man . 21. People say that he has been all over the world.  He 22. It is believed that the man is 108 years old.  The man . PHONETICS I. Pick out the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the other words. 1. A. talked B. naked C. asked D. liked 2. A. chemist B. chicken C. church D. chance 3. A. involve B. subzero C. go D. alone 4. A. chalk B. champagne C. machine D. ship 5. A. sun B. sure C. success D. sort 6. A. liked B. stopped C. robbed D. trapped 7. A. stamps B. clubs C. plays D. fields 8. A. bridged B. marched C. finished D. based 9. A. easy B. idea C. reason D. speak 10 A. supply B. dirty C. happy D. energy 11. A. afraid B. mistake C. appointment D. organism 12. A. failed B. absorbed C. solved D. reached 13. A. thrilling B. other C. through D. something 14. A. Germany B. garden C. gate D. gas 15. A. Scholarship B. Christ C. school D. chicken 16. A. House B. harm C. hour D. husband 17. A. Sing B. morning C. any D. hang 18. A. Hundred B. exhausted C. however D. heat 19. A. Choir B. cheap C. child D. chair 20. A. Charge B. child C. teacher D. champagne 21. A. motion B. question C. mention D. fiction 22. A. gather B. good C. large D. again 23. A. change B. children C. machine D. church 24. A. hand B. bank C. sand D. band 25. A. apply B. university C. identity D. early 26. A. choice B. achieve C. each D. chemistry 27. A. worker B. whom C. interview D. answer II. Pick out the word that has the stress differently from that of the other words. 1. A. ability B. already C. retirement D. uniform 2. A. excellent B. gymnastics C. stadium D. restaurant 3. A. champion B. common C. foremost D. respect 4. A. eventual B. qualify C. president D. volleyball 5. A. penalty B. personal C. position D. powerful 6. A. company B. official C. Australia D. encounter. 7. A. answer B. correct C. promote D. tonight. 8. A. precious B. suspicious C. famous D. humorous 9. A. accuse B. admire C. enter D. deny 21
 7. Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn 10. A. amazing B. gallery C. investment D. regretful 11. A. superman B. synthetic C. conversion D. professor 12. A. forests B. singing C. concerning D. burning 13. A. appropriate B. emotional C. pronounce D. situation GRAMMAR :UNIT 9,10,11,12,13 *ANSWER KEYS( EXERCISES) UNITS 9,10,11,12,13 I. .Choose the best answer to complete each of the following sentences. 1A 2C 3D 4D 5A 6B 7A 8D 9D 10D 11B 12D 13B 14C 15C 15C 16C 17B 18A 19C 20B 21A 22C 23C 24D 25C 26A 27A 28B 29B 30C 31B 32A 33D 34C 35B 36C 37A 38B 39A 40C 41D 42A 43A 44A 45D 46C 47D 48A 49A 50A 51D 52A 53C 54B 55C 56D 57C 58A 59A 60D 61A. II. Identify the error. 1B 2A 3B 4A 5C 6A 7A 8A 9A 10A UNIT 9:III. Combine each pair of sentences into one, using relative clauses: 1.The pub where I first met my wife is opposite the Town Hall. 2.He was sitting on a chair which was uncomfortable. 3.He smokes cigarettes which are very strong. 22
 8. Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn 4.Let me see the pictures which you took at Peter's wedding. 5. I don't like some people who/that only think about money. 6.Do you know that lady, whose car I repaired ? 7.John has bought a house where / in which there are ghosts . 8.The police have caught a man who stole £10,000 from a bank. 9. I have lost bananas which I bought this morning. 10. Could you iron those trousers,which are hanging up behind the door? 11. He worked with some people who/that thought he was stupid. 12. When I looked through the window I saw a girl whose beauty took my breath away. 13. These are the books which I use in the class. 14. That's the name which I couldn't remember yesterday. 15. The film is about two people whose plane crashed in the jungle. 16. The film is about a king whose ambition was to rule the world. 17. They are the people whom I was talking about . 18. That is the tunnel which I went through . 19. He's the criminal whom the police are looking for . 20. My flat , which was built in the 1920s ,is in an old part of the city . 21. There are lots of bars and restaurants in the neighbourhood where/in which I live. 22. My neighbour, who works on the fruit farms around the city, comes from Ecuador . 23. The neighbour whose flat is above mine makes a lot of noise walking around. 24. The traffic which passes my flat is also very noisy. 25. The local market which is a two-minute walk from my flat sells excellent local produce. 26. John is speaking to his boss,who is a famous writer. 27. I like the town where you live . 28. I like the painting which is in this room. 29. The man who looked very pale was sick. 30. He was sitting in the emergency room which was very crowded. 31. She gave the man an injection which made him go to sleep. 32. This is the bank which we borrowed the money from . 33. I lent you a book which was written by one my friends. 34. Do you know a restaurant where we can have a good meal? UNIT 10:IV. Combine each pair of sentences into one, using relative clause with preposition: 1. I’ll show you the second-hand bookshop in which you can find valuable books. 2. The police want to know the hotel at which Mr. Bush stayed two weeks ago. 3. The reasons for which I’m scolded by the teacher are basic grammatical ones. 4. I have not decided the day on which I’ll go to London 5. The airport at which we are going to arrive is the most modern one. 6. She doesn’t want to speak to the cause for which she divorced her husband . 7. The teacher with whom we studied last year is Mr. Pike. 8. The problem in which we are very interested has been discussed in class. 9. Many diseases of which people died years ago are no longer dangerous. 10. Do you see my pen,with which I have just written the lesson ? 11. I like standing at the windows from which I can see the park . 12. The boy of whom you made fun is my cousin. 13. This is rare opportunity of which you should take advantage to get a better job. 14. This matter, to which you should pay attention , is of great importance. UNIT 11:V A. Reduce the following relative clauses, using Participle Phrases: 1. The man teaching my son is my friend. 2. The street leading to the school is very wide. 3. My grandfather, being old and sick, never goes out of the house. 4. We are driving on the road built in 1980. 23
 9. Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn 5. I saw many houses destroyed by the storm. 6. The computers used here are very old. 7. Trains leaving from this station take an hour to get to London. 8. That is the news surprising us most. 9. They’ve just delivered the goods ordered last week. 10. There are some children playing in the backyard of the house. 11. Do you know the woman making a very interesting speech last night? 12. The foreign language taught in most schools is English. 13. Astronauts orbiting the earth in space capsules are weightless. 14. Customers complaining about the service should see the manager. 15. The vegetables sold in this shop are grown without chemicals. 16. The number of students counted is quite high. 17. The student sitting next to me is from China. 18. Do you know the music played on the radio? 19. He lives in a big house standing on the top of the hill. VB. Reduce the following relative clauses, using To- infinitives: 20. John was the last person to leave the room. 21. He was the last man to be interviewed yesterday. 22. The man was the second person to be killed in this way. 23. The only thing for us to remember is to obey our parents. 24. Thomas was the first man to reach the top of the mountain. 25. She was the fourth woman to finish the race. 26. The first person to arrive at the party will be given a small gift. 27. The latest news to be about the cyclone will reach people in the area soon. UNIT 13:VI.CLEFT SENTENCES: 1. It was my secretary who/that sent the bill to Mr. Harding yesterday. 2. It is the president who/that makes the important decisions. 3. It is French that my son is learning. 4.It was Tom whom/who/ that she bought the car from. 5. It was for dinner that my mother bought some food. 6. It was at 8.a.m that the get-together started. 7.It was for him that Mary was cooking some special food. 8.It was the man whom/who/that the woman answered rudely. 9. It was the strong wind that blew the roof off. 10.It was Lan who/that borrowed him a book from this library. 11.It was in 1985 that Tom met Mary. 12. It is French that my son is learning. 13.It was the car that she bought from Tom. 14. It was for dinner that my mother bought some food. 15.It was in 1972 that the sandwich was invented. 16.It is in singing club that Tom is. 17.It was in 1492 that Columbus sailed to America. 18.It is golf that Tiger Wood plays. UNIT 13:Cleft sentences :TRẮC NGHIỆM EX 1: CHOOSE THE BEST ANSWER: 1.a 2.a 3.c 4.c 5.a 6 b 7.c 8. d 9.d 10.c 11. b 12.a 13.c 14.b 15.a. 16. d 17.a 18. d 19c. 20.c 21.b 22.a 23.c 24.c 25.d 26.c 27.c 28.d 29.c 30.a EX 2: FIND THE MISTAKES: 1.B 2.C 3.C 4.B 5.C 6.B 7. B EX3:Choose the best answer to compete each of the following sentences. 24
 10. Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn 1. D. 2.C. 3.A. 4.B. 5.B. 6.C. EX4:Choose one sentence that has DIFFERENT meaning from the root one. 1.D.It was me a lot of questions that the stranger asked 2.D.It is to London next month when my father will go. 3.B.It is in the city centre at the moment then Mr.Phong is working 4.A.It is we are going to visit our grandparents on Saturday UNIT 15:Tag-questions I.Put a tag question at the end of each sentence. 1.do you? 2.doesn’t she 3.shall we? 4.wasn’t it? 5.have you? 6.does she? 7.could you? 8.didn’t he 9.isn’t she? 10.can you? 11.do you? 12.is it ? 13.didn’t they? 14.will you? 15.isn’t it? 16.isn’t she? 17.don’t they? 18.did he? 19.had he? 20.do you? 21.won’t it? 22.could I? 23.won’t you? 24.wouldn’t we? 25. isn’t it? 26.will she? 27.do they? 28.doesn’t it? 29.don’t they? 30. isn’t he? 31.doesn’t she? 32.will we? 33.didn’t they? 34.won’t they? 35.mustn’t we? 36.aren’t I? 37.didn’t she? 38.would he? 39.has he? 40.didn’t he? 41.has he? 42.didn’t they? 43.didn’t he? 44.have they? 45.does he? 46.doesn’t she? 47. isn’t he? 48.did he? 49.don’t they? 50.hasn’t he? II.Answers:tag-questions 1.B 2.D 3.A 4.C 5.A 6.C 7.B 8.C 9.D 10.C 11.C 12.A 13.A 14.B 15.C 16.B 17.D 18.D 19.D 20.A 21.B 22.D 23.A 24.D 25.A 26.B 27.A 28.C 29.D 30.C 31.B 32.A 33.B 34.D 35.C 36.A 37.B 38.B 39.A 40.D VOCABULARY + Unit 9: 1C, 2A, 3B, 4D, 5D, 6A, 7 B, 8C, 9B, 10C + Unit 10: 1A, 2D, 3C, 4C, 5B, 6D, 7B, 8A, 9B, 10C + Unit 11: 1A, 2D, 3C, 4C, 5B, 6B, 7A, 8C, 9A, 10B, 11D, 12B, 13D, 14A, 15C + Unit 12: 1D, 2A, 3C, 4A, 5B, 6C, 7C, 8A, 9D, 10B, 11A, 12A, 13D, 14C, 15B UNIT 16: I.Multiple choices: 1.D. must be studying 2.D. have been 3.D. be able to 4.A. The purpose . 5.A. The fence collapsed 6.C. broadening 7.A. How 8.D. by 9.B. on 10.C. situated II.Rewrite the sentences: 11.Cars are known to polute the environment 12.The robber is believed to have worked in the bank. 13.She is believed to be an honest person. 14.The president is thought to arrive soon. 15.Many passengers are reported to have died in the crash. 16.The prices are expected to rise again this month. 17.Life is proved not to exist on the moon. 25
 11. Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn 18.He is said to have passed the final exam with the best result. 19.People say that he was in the army. 20.The man is believed to have escaped in a stolen car. 21.He is said to have been all over the world. 22.The man is believed to be 108 years old. Phonetics: I.Sounds: 1.B 2.A 3.A 4.A 5.B 6.C 7.A 8.A 9.B 10.A 11.B 12.D 13.B 14.A 15.D 16.C 17.C 18.B 19.A 20.D 21.B 22.C 23.C 24.B 25.A II.Stress: 1.A 2.B 3.D 4.A 5.C 6.A 7.A 8.B 9.C 10.B 11.A 12.C 13D 26